WEŹ UDZIAŁ W SONDZIEi sprawdŸź wyniki:
Czy otrzymałeśœ ZADOWALAJĄCE odszkodowanie za swój wypadek?
Statystyki 5 000 zakończonych spraw:
  • Poszkodowani otrzymali właściwą kwotę odszkodowania:
  • Poszkodowani otrzymali średnio połowę odszkodowania:
  • Mediator wyegzekwował właściwą kwotę odszkodowania:
Witaj w serwisie firmy zajmującej się odszkodowaniami - MEDIATOR. Cieszymy się, że tu dotarłeś. Z pewnością nie może to być przypadek. Wiesz przecież, że wyegzekwoać odpowiednio zadowalającą kwotę odszkodowania jest niezwykle trudno - MY Ci pomożemy! Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy nowoczesny serwis internetowy tak abyś bez konieczności wychodzenia z domu mógł zgłosić nieprawidłowości z zakresu odszkodowań i wypadków. Po Twoim zgłoszeniu my zajmiemy się wszystkim!
Wypadek komunikacyjny | Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Wypadek komunikacyjny z obrażeniami lub śmiertelny. Poszkodowany to kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta lub inny. Gromadzimy dokumentację potwierdzającą koszty i straty oraz podstawę do zadośćuczynienia. Postępowanie polubowne lub przed sądem cywilnym. Największy wpływ na kwotę odszkodowania mają zazwyczaj odniesione obrażenia.
Wypadek w pracy z obrażeniami | Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Wypadek w pracy z obrażeniami lub śmiertelny. Sporządzony protokół BHP, a wnim brak winy po stronie poszkodowanego. Gromadzimy dokumentację potwierdzającą koszty i straty oraz podstawę do zadośćuczynienia. Prowadzimy postępowanie, które z reguły kończy się w sądzie. Roszczenie odszkodowawcze często kierujemy przeciwko pracodawcy.
Wypadek w rolnictwie z obrażeniami | Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Wypadek w rolnictwie z obrażeniami lub śmiertelny. Wspólnie gromadzimy dowody odpowiedzialności oraz dokumentujemy koszty i straty. Przygotowujemy dokumentację medyczną i opisową dla potrzeb zadośćuczynienia. Prowadzimy polubowne postępowanie, czasem przed sądem. Kluczem do powodzenia jest udokumentowanie okoliczności i odpowiedzialności osób za zdarzenie.
Błędy medyczne | Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Błąd medyczny. Wskazujemy jak ma wyglądać dokumentacja potwierdzająca odpowiedzialność placówki medycznej. Po jej zaopiniowaniu i przygotowaniu pozostałej dochodzimy odszkodowania. Jeżeli polubowne postępowanie nie daje oczekiwanego rezultatu kontynuujemy obługę poszkodowanego przed sądem.
Wypadek z zaniedbania | Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Wypadek z zaniedbania. Przygotowujemy dokumentację potwierdzającą winę osoby lub instytucji odpowiedzialnej za zdarzenie. Do takiej dołączamy indywidualną o kosztach i stratach oraz potwierdzającą zadośćuczynienie. Bez wskazanej winy nie będzie mowy o odszkodowaniu.
Wypadek na stoku | Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Wypadek na stoku. Poszkodowani to uprawiający sporty zimowe oraz osoby postronne. Uczestniczymy w gromadzeniu niezbędnej dokumentacji. Najistotniejsza jest wskazująca skutki wypadku oraz opisująca okoliczności. Poszkodowani muszą się spieszyć by roszczenie się nie przedawniło.
polisa życie/NNW | Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Problemy z wypłatą odszkodowania z polis typu Życie, NNW i innych dobrowolnych. Należy przedstawić Ogólne Warunki do zawartej polisy oraz decyzję ubezpieczyciela. Po wstępnej analizie przygotujemy pozostałą dokumentację.
wypadek komunikacyjny | Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Wypadek komunikacyjny - szkoda materialna. Błędna wycena kosztów naprawy, szkoda całkowita nie korzystna dla właściciela pojazdu, szkoda kradzieżowa z odmową wypłaty odszkodowania z AC lub inna odmowa wypłaty odszkodowania. Dla przypadków polis dobrowolnych do wstępnej analizy potrzebne będą Ogólne Warunki do zawartej polisy.
Wypadek na budowie, szkoda budowlana | Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Szkoda budowlana. Skutkem mogą być szkody materialne ale także osobowe. Do analizy potrzebna jest cała dokumentacja - lista dokumentów jest indywidualna. Przyczyny mogą być na etapie projektowania, realizacji, zarządzania lub po oddaniu wykonanych prac budowlanych.
Wypadki ukraińców | Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Wypadki na terenie Polski gdzie poszkodowanymi byli obywatele Ukrainy. Obsługujemy szkody osobowe komunikacyjne, wypadki w pracy, wypadki w rolnictwie i inne. Gromadzimy dokumentację mającą podstawę do zadośćuczynienia oraz potwierdzającą koszty i straty. Bariera językowa nie jest dla nas problemem. Postępowanie polubowne, czasem przed sądem. Głównie wpływ na kwotę odszkodowania mają odniesione obrażenia.
Content
Youtube

Jesteśmy wiarygodni
Mediator
to zespół doświadczonych specjalistów oraz pewność uczciwej współpracy.
Dowiedz się więcej